Netwerkagenda

In oktober 2020 tekenden vertegenwoordigers van de drie overheidslagen (het ministerie van OCW, IPO en VNG) en de drie bibliotheekvoorzieningen (VOB, SPN en KB) het Bibliotheekconvenant 2020-2023, met als tweeledig doel om te zorgen voor het in stand houden van krachtige gespreide lokale bibliotheken en bibliotheken beter in staat te stellen een bijdrage te leveren aan grotemaatschappelijke opgaven:

 

 

  1. 1  Het bevorderen van lezen;

  2. 2  Het stimuleren van participatie in

    de informatiesamenleving;

  3. 3  Het aanmoedigen van een leven lang ontwikkelen;

 

 

Alle partijen vinden het van belang dat het publieksbereik wordt vergroot van vier naar acht miljoen bibliotheekgebruikers. Om dat te bereiken, is het nodig dat iedere inwoner van Nederland binnen een redelijke afstand toegang heeft tot een volwaardige openbare bibliotheek. Dat is met name voor kleinere en middelgrote bibliotheekorganisaties een extra uitdaging, die vraagt om een goede basis en bijbehorende financiering. In het Bibliotheekconvenant zijn hiervoor intenties uitgesproken en afspraken gemaakt.

Om invulling te geven aan de afspraken uit het convenant, is door lokale bibliotheken, POI’s en de KB in gezamenlijkheid de Netwerkagenda 2021-2023 geschreven. Deze Netwerk- agenda bevat de uitwerking van drie maatschappelijke opgaven, plus acht stelseluitdagingen voor het bibliotheek- stelsel. De verbindingen tussen de maatschappelijke opgaven en stelseluitdagingen zijn op verschillende plekken genoemd. De Netwerkagenda maakt het mogelijk om deze verbindingen nog verder te versterken. 

Innovatie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan datgene wat we willen bereiken en waar we voor staan als bibliotheeksector. In de netwerk agenda hebben we hier afspraken over gemaakt. Bekijk hier de netwerkagenda

De KB, SPN (Samenwerkende POI’s Nederland) en VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken) werken samen aan 3 maatschappelijk opgaven en 8 stelsel uitdagingen. Met landelijke innovaties dragen we daar aan bij. 

 

 

Bron: debibliotheken.nl 

Copyright 2024 Innovatiebieb Sitemap | Algemene voorwaarden | Pricacybeleid