Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Hengelo Stad
Hengelo

Valerie Heil
M 06 82 50 90 72
E v.heil@bibliotheekhengelo.nl

Doelgroepen
  • Vanaf 18 jaar (18+)

Programmalijnen
  • Participatie & zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
  • pilot / experiment

Evaluatievorm
  • evaluatieverslag
  • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
  • gratis

Agenda van de stad

Vertrouwen in de democratie is essentieel voor het functioneren van onze samenleving. Het vertrouwen in de politiek en media is onder sommige bevolkingsgroepen laag. Vertrouwen in de nieuwsvoorzieningen is een voorwaarde voor oordeelsvorming in een democratie. Daarnaast is het vanwege de digitalisering steeds makkelijker om in een bubbel te leven en zijn er minder publieke ruimtes waar je andersdenkende kunt ontmoeten en waar je nieuwsgierig wordt gemaakt naar andere meningen en denkbeelden. Met dit project willen we de kloof tussen politiek en burgers verkleinen en het dialoog tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek faciliteren. Samen met een lokale omroep werken we aan een betrouwbare en toegankelijke informatiestructuur die verschillende perspectieven biedt en ruimte geeft aan het voeren van dialoog. De lokale omroep is gespecialiseerd in onderzoeksjournalistiek. Dat betekent dat zij tijd en energie stoppen om maatschappelijk relevante onderwerpen te onderzoeken. Dat doen zij samen met burgers en organisaties. Het verhaal delen ze met de gemeenschap via verschillende kanalen. In dit project gaan we onderzoeken op welke manier de Bibliotheek hiervan kan leren en wij hen kunnen aanvullen met onze kennis op het gebied van activiteiten waarbij gesprek en ontmoeting centraal staan.


Doel innovatieproject

Het doel van dit project is dat burgers zich meer betrokken en gehoord voelen binnen hun lokale gemeenschap door beslissers en lokale politiek. Hierdoor wisselen mensen van gedachten met anderen op het gebied van actuele thema's. Ze weten betrouwbare bronnen te vinden en ontdekken nieuwe perspectieven en komen tot nieuwe inzichten.


Startjaar innovatie
  • 2021

Aanpak project

De burger als individu en de gemeenschap in zijn geheel heeft een sleutelrol in dit project. Zonder een inbreng van de stad geen onderwerp, gesprek en geen ontmoeting. De Bibliotheek en 1Twente nemen het initiatief om de mensen op te zoeken, te bevragen, te inspireren en in contact te brengen met andere perspectieven. We vertalen het vraagstuk van de gemeenschap naar een gespreksonderwerp en programma. De Bibliotheek en 1Twente faciliteren dat door middel van fysieke en digitale activiteiten. De uitdaging is dat we enerzijds agendasettend willen zijn en dus vooruitlopen in de actuele vraagstukken, terwijl we anderzijds in gesprek willen over actualiteiten.


Samenwerkingspartners overig

De lokale omroep 1Twente en de Bibliotheek Hengelo en de Bibliotheek Enschede werken samen aan een compleet fysiek en digitaal programma samen met de burger. Beide bibliotheken zijn experts als het gaat om kennis en informatie cureren, ontsluiten en creëren. In het digitale domein is de Bibliotheek minder thuis, deze kennis en ervaring levert 1Twente. Zowel het programma van activiteiten als de collectie wordt hiermee verrijkt en dynamischer. De bibliotheek Enschede en Hengelo zijn gelijke partners in dit project. Afhankelijk van de actualiteit in relatie tot de stad waar het zich afspeelt, wordt bepaald op welke plek er activiteiten plaatsvinden. Als het mogelijk is om het thema voor beide steden te agenderen, dan doen we dat. Rijnbrink is kennispartner in dit project en monitort, evalueert en rapporteert het proces en opgedane ervaringen en kennis. Ze zijn aanwezig bij het uitwerken van de samenwerkingsafspraken en het projectplan. Rijnbrink draagt tevens zorg voor het verspreiden van het overdrachtsrapport naar de bibliotheekbranche.


Resultaat

Aan het einde van dit project is er een ‘lijntje’ (nader in te vullen hoe die er uit ziet) tussen beslissers en burgers, ze weten elkaar te vinden op lokale thema’s. De kloof tussen deze partijen wordt hiermee verkleind. Daarmee is er meer input voor beslissers en lokale politiek om inwoners mee te nemen bij besluitvorming over actuele, lokale thema’s. De Bibliotheek en omroep zijn zichtbaar als aanjagers van het gesprek over lokale thema’s. En inwoners en beslissers werken samen met de bibliotheek en omroep aan activiteiten.Evaluatie toelichting

Het proces van het project wordt geëvalueerd en de resultaten worden gemeten vanuit het gedachtengoed van impactmanagement.