Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Biblionet Drenthe basisbibliotheek
Assen

Gerda de Vries
T 0880128888
E g.vries@dnk.nl

Doelgroepen
 • docenten voortgezet onderwijs
 • laaggeletterden
 • Vanaf 18 jaar (18+)
 • Vanaf 65 jaar (65+)

Programmalijnen
 • Participatie & zelfredzaamheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek

Innovatiefase
 • pilot / experiment

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag

Project overnamemogelijkheid
 • onbekend

Agenda van de burger

Een format voor een laagdrempelig event waar burgers uit verschillende lagen van de samenleving met elkaar in gesprek gaan en informatie krijgen over actuele thema’s.


Doel innovatieproject

Het vertrouwen in de politiek en de betrokkenheid bij de democratische basis en rechten in onze samenleving staan onder druk. Dit met als gevolg polarisatie en toenemende sociale ongelijkheid. Mensen uit verschillende lagen van de bevolking komen elkaar niet meer tegen en kijken niet meer over hun eigen grenzen.

Bibliotheken kunnen mensen helpen bij het omgaan met deze maatschappelijke veranderingen en hen ondersteunen om te kunnen participeren in deze nieuwe samenleving. In samenwerking met andere instanties kunnen bibliotheken een platform zijn waar mensen leren, hun vaardigheden ontwikkelen en met elkaar de dialoog aangaan. Kennis en informatie zijn hierbij cruciaal.


Startjaar innovatie
 • 2018

Toelichting innovatiefase

Na een vooronderzoek waarbij wordt gekeken welke thema’s er spelen in de stad, wijk of dorp, wordt beschreven welke verkiezingsthema’s zich lenen voor de eerste editie.
Vervolgens uitwerken van twee pilots waarbij een stad en een dorp worden geselecteerd voor de pilot en twee doelgroepen worden gekozen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 wordt een keuze gemaakt uit de thema’s m.b.t. gekozen doelgroepen en welke partijen/personen een rol kunnen spelen in de programmering. In de laatste fase volgt de evaluatie en doorontwikkeling.


Aanpak project

Doen van een onderzoek in de vorm van een quick scan naar lokale thema’s die leven bij burgers in Drenthe en op basis daarvan ontwikkelen van (een format voor) laagdrempelige programmering. Daarna uitvoeren van de programmering in minimaal één gemeente, een stad of een plattelandsgemeente.
De programmering draagt bij aan onderlinge dialoog en helpt mensen (digitale) informatie rond de betreffende thema’s te duiden en kennis te vergaren. Het format voor de programmering is bruikbaar in alle gemeenten van Drenthe en worden aangepast aan de lokale setting.


Samenwerkingspartners overig

Mogelijke samenwerkingspartners zijn:
- welzijnsorganisaties
- wijk- en burgerplatforms
- buurtteams
- buurthuizen
- gemeenten
- onderwijs
- politieke partijen


Resultaat

De gewenste uitkomsten van dit project:
- Burgers voelen zich betrokken bij maatschappelijke thema’s.
- Een elkaar versterkende samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.
- Bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, houding en gedrag van burgers in Drenthe: bibliotheken raken steeds meer toegerust om in te spelen op lokale thema’s en het creëren van ontmoeting en dialoog tussen verschillend opgeleide inwoners.
- Inwoners van Drenthe worden toegeleid naar het aanbod en de programmering van de bibliotheken, dat op basis van de vraag is ontwikkeld.

Het project is afgerond. In Assen heeft het tot succesvolle programmering geleid, in Nijeveen niet. Hier bleek al van alles rondom de verkiezingen te zijn georganiseerd waardoor dit niets toevoegde.