Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Rotterdam, Centrale Bibliotheek
Rotterdam

Deem Stam
T 010 2816230

Doelgroepen
  • Kinderen 16-18 jaar
  • Kinderen 13-15 jaar
  • Vanaf 18 jaar (18+)

Programmalijnen
  • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
  • pilot / experiment

Evaluatievorm
  • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
  • onbekend

Formule Jongeren

Bibliotheek Rotterdam wil jongeren een plek bieden waar talentontwikkeling, loopbaan en leisure centraal staat. Jongeren komen hier samen, voelen zich thuis en vinden interessante media en activiteiten die op een aantrekkelijke manier gepresenteerd worden. Bibliotheek Rotterdam ontwikkelt een ambitieuze Jongerenformule, die het komende jaar tot leven gebracht zal worden op 4 locaties in de stad. Met behulp van vernieuwende programmering en co-creatie zijn de eerste stappen richting community-building gezet.
Het project wil een structurele plek bieden aan jongeren van 14 tot 26 jaar om hen een grotere kans te bieden op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Deze doelgroep is van oudsher erg lastig om aan je te binden als cultureel-maatschappelijke instelling. Maar juist in de levensfase van deze doelgroep kan de bibliotheek echt van betekenis zijn. Bibliotheek Rotterdam wil het bestaande, succesvolle concept ‘jongerenvloer’ door laten groeien in nauwe samenwerking met en door diverse partner-organisaties.


Doel innovatieproject

De belangrijkste doelstelling van het project is om meer jongeren deel te laten nemen aan de programmering van de bibliotheek op een viertal vestigingen. Hiervoor wordt een jongerenformule ontwikkeld welke schaalbaar is en toepasbaar binnen andere bibliotheken.


Startjaar innovatie
  • 2017

Toelichting innovatiefase

De jongerenvloer is reeds ontwikkeld binnen de vestiging Centrale van de Bibliotheek Rotterdam. Door het ontwikkelen van de Formule Jongeren wordt deze jongerenvloer verder ontwikkeld en het wordt concept ook toepasbaar binnen andere vestigingen en later binnen andere bibliotheken in Nederland.


Aanpak project

In algemene zin is het project Focus op jongeren 2017 een multidisciplinair project van verschillende deelprojecten met gezamenlijke doelen. Het betreft een verandertraject waarbij we door het realiseren van een groot projectresultaten een omslag binnen de bibliotheek willen realiseren waarbij de focus op jongeren komt te liggen. Nu en in de toekomst. Om het traject te structureren zijn een zestal fases of stappen te onderscheiden:
1. Formule Jongeren. We schrijven een formule jongeren waarin fysieke, inhoudelijke en menselijke componenten terugkomen en wat als basis dient voor de uitrol richting de vestigingen. De formule jongeren moet een handboek bieden hoe de jongeren benaderd kunnen worden, hoe communities op te zetten en ook op welke manier de competentieontwikkeling van medewerkers moet plaatsvinden. De formule biedt handvatten en tools, maar is tevens een vertaling van het jongerenbeleid van de bibliotheek.

2. Voorbereidingen uitrol. Wanneer de formule is opgesteld, wordt gestart met de voorbereidingen van de uitrol. De eerste stap in de voorbereidingen van de uitrol, is het op maat maken van de formule voor de betreffende locatie met behulp van een ontwerp. Iedere locatie vergt weer eigen aanpassingen. Hierna wordt gestart met de realisatie van het gekozen ontwerp.

3. Uitrol. De uitrol zelf moet plaatsvinden in een kort tijdsbestek van maximaal een week per locatie. Randvoorwaardelijk dat dit in de planning van andere afhankelijkheden past. Het ontwerp van de bibliotheekvestiging wordt in deze periode doorgevoerd. In de voorbereiding worden de medewerkers opgeleid en klaargemaakt om het nieuwe ontwerp, de producten en de diensten te gebruiken.

4. Live per locatie met programmering en communities. Zodra de uitrol heeft plaatsgevonden zal ook de programmering en het uitbouwen aan de communities door de opgeleide medewerkers verder geïntensiveerd worden.

5. Na de Live-gang van minimaal één locatie volgt de evaluatie. De evaluatie bekijkt het bereikte resultaat in relatie tot de doelstellingen. Hierbij is het van belang dat er voldoende tijd zit tussen de live-gang en de evaluatie om te voorkomen dat de effecten nog niet zichtbaar zijn. Het advies van de projectleider zou ongeveer drie tot zes maanden zijn.

6. Optimalisatie formule jongeren. Op basis van de evaluatie, het uitgevoerde onderzoek naar jongeren en de directe ervaringen na de uitrol, volgt een verdere optimalisatie van de formule jongeren