Innovatieagenda 2016-2018

De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is in het najaar van 2016 vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG. De Koninklijke Bibliotheek heeft deze agenda in opdracht van het bestuurlijk overleg opgesteld. Hiervoor is nauw samengewerkt met het bibliotheekveld, verantwoordelijke overheden en een groot aantal landelijke partners.

De innovatieagenda wordt verder geconcretiseerd in de ‘Actieagenda innovatie 2017-2018’. Lopende innovaties en plannen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau worden hierin bijeengebracht. Dit op initiatief van de provinciale overheden en de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheid. Met vertegenwoordigers van bibliotheken, gemeenten en netwerkpartners vullen zij de aanpak van de innovatie in het bibliotheeknetwerk nader in.

Een van de onderdelen van de Actieagenda is de uitwerking van Innovatiebieb.nl.
De Innovatiebieb is het instrument van het openbare bibliotheeknetwerk om vanuit het gedachtegoed van de Innovatieagenda kennis en materialen over innovaties met elkaar te delen en uit te wisselen.

U kunt de Innovatieagenda downloaden via onderstaande link:

Innovatieagenda 2016-2018

Contact: Grietje Smit, Programmamanager Innovatieagenda, grietje.smit@kb.nl